Vikten av modersmålsundervisning

I samband med regeringsskiftet i höstas så presenterades Tidöavtalet, en överenskommelse mellan de borgliga partierna. I Tidöavtalet framgår bland annat att modersmålsundervisningen ska utredas. Syftet med utredningen är att undersöka ifall modersmålsundervisningen i skolan leder till sämre integration och språkinlärning. Vi på Linguista vill dock betona vikten av modersmålsundervisningen då all forskning visar att undervisningen i modersmålet är en av nycklarna för god integration och förbättrar språkinlärningen.

Varför ska man ha modersmålsundervisning?

Flera studier tyder på att modersmålsundervisningen kommer med många fördelar. Syftet med undervisningen är att ge eleven mer kunskap i sitt modersmål men också fördjupa den kulturella och personliga identiteten.

Undervisning i modersmål är bra för bland annat ett barns språkutveckling, dels för utvecklingen i det svenska språket i allmänhet, men också för att läsinlärning generellt påverkas av hur väl modersmålet är utvecklat. Man kan även se att barn som studerar sitt modersmål får högre betyg i övriga ämnen än de som inte gör det. 

Att modersmålsundervisning skulle hämma språkutveckling och integration är inte vad forskningen visar. Forskningen visar istället att modersmålsundervisningen ger elever möjlighet att utforska sina rötter samtidigt som det gynnar övrig undervisning. Att vara flerspråkig är dessutom en enorm tillgång till det svenska samhället samt för de arbeten i företag eller organisationer som har internationella samarbeten.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är en rättighet som alla grund- och gymnasieelever har. Undervisningen är till för de som har ett annat modersmål än svenska och eleven ges möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan där bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen.

Alla har rätt till kvalitativ undervisning oavsett vart man bor

Skolminister Lotta Edholm (L) säger till SVT att partierna är överens om att utreda modersmålsundervisningen. Detta med anledning att det har kommit många fler barn och unga till Sverige de senaste åren och att det finns stora kvalitetsskillnader i modersmålsundervisningen. Hon betonar dock att utredningen inte handlar om att ta bort modersmålsundervisningen helt.

För oss på Linguista är det en självklarhet att modersmålsundervisningen ska hålla en hög kvalitet och vara tillgänglig för alla, oavsett vart i landet man bor.

Källor:

Johansson, B. (2022). Two Languages, Two Scripts: Bilingual and Biscriptal Children with and without Reading Difficulties Read and Write in Persian (L1) and Swedish (L2). https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1633374/FULLTEXT01.pdf