modersmålsundervisning

Vikten av modersmålsundervisning

Att kunna tala flera språk är en enorm merit både för den personliga utvecklingen men också för lärandet. Enligt forskning kan man se att ett rikt modersmål gör det lättare att ta till sig nya språk och det ökar även chanserna att få högre betyg i övriga ämnen.

Modersmålsundervisning i skolan 

Att ha tillgång till modersmålsundervisning i skolan är något som allt för ofta prioriteras ner. Anledningen till detta handlar ofta om att det saknas resurser att genomföra undervisningen. Dock finns det forskning som visar att förstaspråket har stor betydelse för utvecklingen av ett barns identitet, begreppsutveckling och språk och ett brett modersmål kommer med många fördelar. 

Nedan har vi listat fem anledningar till varför ni ska satsa på modersmålsundervisning: 

  • Att ha ett brett modersmål leder till lättare språkinlärning  
  • Att ha ett brett modersmål leder till högre betyg i övriga ämnen  
  • Att ha ett brett modersmål leder till personlig utveckling 
  • Att ha ett brett modersmål leder till kulturell förståelse 
  • Att ha ett brett modersmål leder till bättre självförtroende då man får möjlighet att utforska en del av ens identitet

Vad säger skolverket om modersmålsundervisning? 

Enlig skolverket är det ca 30% som idag är beviljade att få modersmålsundervisning men endast 60% av de beviljade eleverna deltar i undervisningen. Vi på Linguista jobbar för att öka närvaron och göra modersmålundervisning mer lättillgänglig. 

Om eleven tillhör någon av de nationella minoriteterna så är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om:

Idag är modersmålsundervisning inte en given del i den svenska läroplanen utan huvudmannen har endast skyldighet att erbjuda undervisningen om: 

  • Det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen 
  • Dessa elever önskar få undervisning i språket
  • Det finns en lämplig lärare

Att alla dessa tre faktorer ska klaffa är inte alltid givet. Linguista har därför utvecklat en tjänst där vi erbjuder grund- och gymnasieskolor modersmålsundervisning i hela Sverige via fjärrundervisning.

Modersmålsundervisning i minoritetsspråk

För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna ökar rätten till att få undervisning i sitt modersmål. För dessa elever gällande nedanstående:

  • En elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
  • Det finns en lämplig lärare.

Undervisning i modersmål

Att få undervisning i sitt modersmål är en rättighet och för grundskoleelever är det vårdnadshavarnas uppgift att ansöka om modersmålsundervisning för sitt barn. Det är därför viktigt att förespråka vikten av modersmålsundervisning samt se till att det framförs till berörda vårdnadshavarna.

På Linguista tror vi på att språk är något som är till för alla. Vi erbjuder därför studiehandelning på modersmål. Studiehandledning på modersmål är ett stöd som eleven har rätt till just för att elevens språkliga förutsättningar inte ska vara ett hinder för kunskapsutvecklingen.