×
 

Q&A

Här får du svar på de vanligaste frågorna

De vanligaste frågorna

Studiehandledning kan ges i alla ämnen (grundskola) och alla kurser (gymnasieskola) och följer inte en kurs- eller ämnesplan med centralt innehåll och kunskapskrav. Studiehandledningen ges för att framhäva eller fördjupa elevens kunskaper inom till exempel ett arbetsområde där begrepp på svenska kan behöva erövras genom förtydligande och diskussion på modersmålet.

En elev med annat modersmål än svenska studiehandledning på modersmål ska ges om eleven behöver det. (Skolförordningen 5 kap. 4 § och Gymnasieförordningen 9 kap. 9 §). Studiehandledning kan ges som ledning och stimulans, extra anpassning eller som särskilt stöd. Visar en utredning på ett behov av särskilt stöd i studiehandledning ska eleven få en mer omfattande handledning som regleras i elevens åtgärdsprogram.

I grunden finns ingen skillnad då alla elever med annat modersmål än svenska har rätt till studiehandledning på modersmål om eleven behöver det.

Nyanlända elever i högstadiet, specialskolan eller grundsärskolan ska få studiehandledning i modersmålet eller i sitt starkaste skolspråk om det inte är uppenbart att det inte behövs. Studiehandledningen ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som krävs för att nå behörigheten till gymnasiets nationella program. Den här stödåtgärden ska inte dokumenteras i ett åtgärdsprogram. (3 kap. 12 § skollagen).

Rektor beslutar om studiehandledning efter en kartläggning.

Du behöver använda befintliga rutiner på skolan för att skyndsamt undersöka i vilken grad studiehandledning behövs. När omfattningen av behov av studiehandledning är klarlagd kontaktar rektor till exempel Linguista för att genomföra en beställning.

Studiehandledning kan ges som ledning och stimulans, som extra anpassning eller som särskilt stöd. Eleven behöver känna till att studiehandledning är till för att eleven ska få möjlighet att förmedla sina redan befintliga kunskaper och erfarenheter, samt fördjupa dessa med hjälp av elevens flerspråkighet. Studiehandledning är alltså inte enbart hjälp med översättning.

Ja, en elev som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket istället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. (Skolförordningen 5 kap. 4 § och Gymnasieförordningen 9 kap. 9 §).

För att ha en viss flexibilitet men samtidigt vara en trygg arbetsgivare för studiehandledarna inom Linguista, så finns det möjlighet att justera beställningen av studiehandledning vid specifika datum under läsåret. Mer om detta finns att läsa om i  villkoren i ditt avtal. Kontakta Linguista om detta är aktuellt.

Utred varför eleven inte vill använda sig av studiehandledning. På samma sätt som skolan till exempel undersöker orsaker till hög frånvaro hos vissa elever, behöver det undersökas vad som gör att eleven tackar nej till att få studiehandledning. Utifrån vad som framkommer av denna kartläggning kan skolan till exempel omorganisera studiehandledningen på ett sätt som är mer anpassat efter elevens behov. Om eleven trots detta inte deltar i studiehandledningen går det inte att tvinga eleven, då detta är frivilligt.

Den huvudman som Linguista tillhör är detsamma som bolaget som fakturorna ställs ut ifrån: Klara Gymnasium Kunskap AB. Varför är detta viktigt då? Jo, detta är ett krav från sommaren 2021 att alla som erbjuder fjärrundervisning skall tillhöra en huvudman inom skola. För oss är kvalitet viktigt och att ingå i uppföljningen mot vår styrkedja är centralt då vi vill ha ett givande systematiska förbättringsarbete som gynnar elevernas resultat. Vårt mål är att alla skall i mål.

Ja, vi kan hjälpa till med alla delar från idé till genomförande av fjärrundervisning. Vi kan bistå med kartläggning, planering och samt bistå med budgetstöd på samma sätt som vi gör för alla skolor inom AcadeMedia. Rektorerna erbjuds en instruktion om hur de budgeterar för, kartlägger och bokar upp platser som de har behov av. Vi är experterna och vill gärna hjälpa till. Kontakta oss via info@​linguista.se

Vi kommer meddela er ifall en undervisningsgrupp inte kommer starta. Detta sker löpande med start från slutet av juni till mitten av augusti. Märker vi att någon grupp inte fylls på så meddelar vi er detta och vi hjälper till att på ett alternativ.

Innan undervisningen startar, dvs sista veckan i augusti, behöver alla personuppgifter för samtliga elever läggas in. Detta för att läraren ska veta vilka elever som förväntas medverka på lektionerna och vi kan notera närvaron.

Beställaren har rätt att skriftligen avboka avropat uppdrag i dess helhet eller för ett visst antal elever fram till och med 30 september. Ingen ersättning utgår då till leverantören.

För det fall avbokning sker i dess helhet eller för ett visst antal elever vid ett senare datum ska beställaren utge full ersättning för uppdraget.

För studiehandledning på modersmål debiterar vi för timmarna som uppdraget omfattar. Vanligtvis bokar man ett eller två tillfällen/vecka under en period och tiden som debiteras inkluderar den förberedelsetid som läraren behöver. För modersmål och moderna språk har vi ett pris/elev och år. Vi ger gärna dig en offert beroende på hur ert behov ser ut samt hur detta matchar vår kapacitet. Är det så att vi kan matcha ert behov i fjärrkurser som vi redan planerat starta tillsammans med elever från andra skolor i Sverige så minskar ju givetvis kostnaden. Kontakta oss för mer information på info@​linguista.se

Vi fakturerar månadsvis. Fakturan anger den period som avses och där tas de timmar studiehandledning som genomförts samt en periodiserad kostnad för modersmål eller moderna språk. Periodiseringen betyder att vi räknar fram ett dagspris beroende på totalt antal dagar i hela uppdraget och kostnaden för hela uppdraget.

Ex: En skola har beställt en kurs för en elev och det kostar med totalt 35 lektionstimmar 7500 kr för ett år. Kursen pågår mellan 15/8 tom 15/6, mellan dessa datum är det 304 dagar. Den första fakturan som skickas ut den 20/9 kommer att innehålla perioden 15/8-14/9 och beloppet 764 kr. Beloppet baseras på beräkningen 7500 kr/ 304 dagar per år * 31 dagar för perioden.  Totalt faktureras 304 dagar och 7500 kr när alla 10 fakturaperioder debiterats: sept, okt, nov, dec, jan, feb, mars, april, maj och juni.

En kunskapsprognos avser lärarens professionella helhetsbedömning om huruvida eleven kommer att nå kunskapskraven med utgångspunkt från lärarens planering. Prognosen genomförs två gånger under höstterminen och två gånger under vårterminen. Prognosen är ämnad till skolans personal.

Fick du inte svar på dina frågor?