×
 

Linguistas kvalitetsarbete

Linguistas kvalitetsmodell är framtagen för att systematiskt följa upp vår verksamhet. Alla verksamheter inom AcadeMedia koncernen förenas i en gemensam övertygelse om att kvalitet lönar sig i längden. Den viktigaste strategin är därför att garantera att alla elever erbjuds en utbildning och verksamhet av så hög kvalitet att de når målen och dessutom ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Vårt kvalitetsarbete baseras på AcadeMedia-modellen. Här kan du läsa mer om AcadeMedias kvalitetsmodell.

Våra kvalitetsaspekter:

Med utgångspunkt i vår koncerns gemensamma kvalitetsdefinition* har vi identifierat avgörande förutsättningar och processer (så kallade drivare) för att nå så goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan indikatorer som vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar. De indikatorer som vi styr verksamheterna på sorteras in under följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet som handlar om de förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten.
  • Processkvalitet avser våra huvudprocesser och hur det arbete som ska leda till att målen uppnås fungerar i praktiken.
  • Resultatkvalitet handlar om våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen.

*I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet) för en så god verksamhet (processkvalitet) att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

All uppföljning sker med det yttersta uppdraget i fokus att alla elever ska stimuleras så långt som möjligt mot utbildningens mål. Som en del av AcadeMedias samtliga verksamheter verkar vi också under mottot ”100 % – alla ska i mål”.

Varje år genomför vi en utvärdering av vår verksamhet utifrån Linguistas kvalitetsmodell, detta för att säkerställa att vår verksamhet håller en hög kvalitet i samtliga språktjänster som vi erbjuder.