×
 

Kvalitetsarbete

Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Linguistas kvalitetsarbete

Kvalitet uppstår i vardagen i mötet mellan oss och våra elever, mellan oss som kollegor i olika befattningar och i mötet med kunder och uppdragsgivare. Vi vet att kvalitet är avgörande för att våra elever ska nå sina mål och för att våra kunder ska kunna vända sig till oss med förtroende. Kvalitet lönar sig i längden, genom utvecklade arbetssätt, förstärkt kompetens och hållbara affärer. Vårt kvalitetsarbete tar sin utgångspunkt i AcadeMediamodellen, koncernens gemensamma grund för hela vårt kvalitetsarbete.

Våra kvalitetsaspekter:

Med utgångspunkt i vår koncerns gemensamma kvalitetsdefinition* har vi identifierat avgörande förutsättningar och processer (så kallade drivare) för att nå så goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan indikatorer som vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar. De indikatorer som vi styr verksamheterna på sorteras in under följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet som handlar om de förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten.
  • Processkvalitet avser våra huvudprocesser och hur det arbete som ska leda till att målen uppnås fungerar i praktiken.
  • Resultatkvalitet handlar om våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen.

*I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet) för en så god verksamhet (processkvalitet) att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

All uppföljning sker med det yttersta uppdraget i fokus att alla elever ska stimuleras så långt som möjligt mot utbildningens mål. Som en del av AcadeMedias samtliga verksamheter verkar vi också under mottot ”100 % – alla ska i mål”.

Varje år genomför vi en utvärdering av vår verksamhet utifrån Linguistas kvalitetsmodell, detta för att säkerställa att vår verksamhet håller en hög kvalitet i samtliga språktjänster som vi erbjuder.