Lovskola - ger fler elever möjlighet till ökad måluppfyllelse

Huvudmannen ansvarar för att alla elever ska nå målen och det är även deras skyldighet att erbjuda så kallad lovskola i årskurs 6-9 i grundskolan för att ge elever som ligger efter i ett ämne en möjlighet att få ett godkänt betyg.

Vad är lovskola?

Lovskola arrangeras av huvudmannen och syftar till att ge fler elever möjlighet till en ökad måluppfyllelse. Det är frivilligt för eleven att gå på lovkolan men läraren har ett ansvar i att informera om att möjligheten finns. Det är sedan eleven eller vårdnadshavarens uppgift att ansöka om lovskola för sitt barn.

Lovskolan finns tillgänglig under samtliga lov och ska erbjudas till elever som inte når upp till kunskapskraven.

Elevens rättigheter och regler

Eftersom lovskolan är en del av grundskolan har eleverna samma rättigheter och regler som under övriga delar av läsåret. Detta innebär tex att regler kring disciplinära åtgärder och kränkande behandling gäller även under lovskolan. Eleven ska även erbjudas fria skolmåltider, undervisning av ämnesbehöriga lärare samt trygghet och studiero.

Det är även viktigt att eleven får det stöd som hen behöver. Linguista tillhandahåller stöd i form av studiehandledning under lovskolan för elever som har svårt att hänga med i det svenska språket.

Varför har man lovskola?

Om man som elev riskerar att inte få godkänt i ett ämne kan man under loven få extra undervisning för att få chans att ta igen det man har missat för att sedan kunna söka in till något av de nationella gymnasieprogrammen. Det krävs att man har godkänt i svenska, engelska och matematik samt ytterligare fem andra ämnen för att få behörighet till de nationella gymnasieprogrammen.

Lovskola erbjuds för att ge alla möjlighet att nå kunskapskraven och är frivilligt för samtliga elever.

Studiehandledning för elever som har lovskola

Om man har elever som behöver extra stöd i sin undervisning för att man har ett annat modersmål än svenska finns studiehandledning att tillhandahålla. En studiehandledare hjälper eleven att lyckas med sina studier genom att framhäva eller fördjupa elevernas kunskaper exempelvis inom ett område där svenska begrepp behöver förtydligas och diskuteras på modersmålet.

Linguista erbjuder studiehandledning i över 40 olika språk. Här kan du läsa mer om studiehandledning och våra övriga tjänster.