Kunskapsprognoser, skriftliga omdömen och uppföljning av närvaro - tre viktiga underlag för skolan!

Vårt viktigaste uppdrag är att se till att alla elever når de uppställda målen. Glöm inte att följa era elevers närvaro, detta görs i EdShare där våra lärare dagligen noterar närvaron för alla elever. Våra lärare kommer under oktober månad att genomföra de första kunskapsprognoser och dela skriftliga omdömen för alla elever i grundskolan.

Vad är en kunskapsprognos?

En kunskapsprognos avser lärarens professionella helhetsbedömning om eleven kommer att nå kunskapskraven med utgångspunkt från lärarens planering.

Vad är syftet med en kunskapsprognos?

Syftet är att kunskapsprognosen ska fungera som ett underlag för skolans organisation för att säkra måluppfyllelse. Att identifiera elever som har behov av stödåtgärder och fungera som ett underlag för skolans koordineringen av stödinsatser.