Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna samt svaren.

Hitta svaren på de vanligaste frågorna

Vad är skillnaden mellan studiehandledning och modersmålsundervisning?

Studiehandledning kan ges i alla ämnen (grundskola) och alla kurser (gymnasieskola) och följer inte en kurs- eller ämnesplan med centralt innehåll och kunskapskrav. Studiehandledningen ges för att framhäva eller fördjupa elevens kunskaper inom till exempel ett arbetsområde där begrepp på svenska kan behöva erövras genom förtydligande och diskussion på modersmålet.

När ska jag ge eleven studiehandledning?

En elev med annat modersmål än svenska studiehandledning på modersmål ska ges om eleven behöver det. (Skolförordningen 5 kap. 4 § och Gymnasieförordningen 9 kap. 9 §). Studiehandledning kan ges som ledning och stimulans, extra anpassning eller som särskilt stöd. Visar en utredning på ett behov av särskilt stöd i studiehandledning ska eleven få en mer omfattande handledning som regleras i elevens åtgärdsprogram.

Är det skillnad på elevens rätt till studiehandledning om det är en nyanländ elev?

I grunden finns ingen skillnad då alla elever med annat modersmål än svenska har rätt till studiehandledning på modersmål om eleven behöver det.

Nyanlända elever i högstadiet, specialskolan eller grundsärskolan ska få studiehandledning i modersmålet eller i sitt starkaste skolspråk om det inte är uppenbart att det inte behövs. Studiehandledningen ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som krävs för att nå behörigheten till gymnasiets nationella program. Den här stödåtgärden ska inte dokumenteras i ett åtgärdsprogram. (3 kap. 12 § skollagen).

Vem beslutar om studiehandledning?

Rektor beslutar om studiehandledning efter en kartläggning.

Hur gör jag som rektor om jag har elever som behöver studiehandledning på modersmål?

Du behöver använda befintliga rutiner på skolan för att skyndsamt undersöka i vilken grad studiehandledning behövs. När omfattningen av behov av studiehandledning är klarlagd kontaktar rektor till exempel Linguista för att genomföra en beställning.

Vad ska rektor, undervisande lärare eller mentor tänka på när de ska introducera studiehandledning för en elev?

Studiehandledning kan ges som ledning och stimulans, som extra anpassning eller som särskilt stöd. Eleven behöver känna till att studiehandledning är till för att eleven ska få möjlighet att förmedla sina redan befintliga kunskaper och erfarenheter, samt fördjupa dessa med hjälp av elevens flerspråkighet. Studiehandledning är alltså inte enbart hjälp med översättning.

Kan en elev erbjudas ett annat språk som studiehandledning än elevens modersmål?

Ja, en elev som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket istället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. (Skolförordningen 5 kap. 4 § och Gymnasieförordningen 9 kap. 9 §).

Vad händer om eleven slutar eller inte behöver mer studiehandledning under perioden som har beställts via Linguista?

För att ha en viss flexibilitet men samtidigt vara en trygg arbetsgivare för studiehandledarna inom Linguista, så finns det möjlighet att justera beställningen av studiehandledning vid specifika datum under läsåret. Mer om detta finns att läsa om i  villkoren i ditt avtal. Kontakta Linguista om detta är aktuellt.

Vad händer om en elev tackar nej till studiehandledning efter kartläggning?

Utred varför eleven inte vill använda sig av studiehandledning. På samma sätt som skolan till exempel undersöker orsaker till hög frånvaro hos vissa elever, behöver det undersökas vad som gör att eleven tackar nej till att få studiehandledning. Utifrån vad som framkommer av denna kartläggning kan skolan till exempel omorganisera studiehandledningen på ett sätt som är mer anpassat efter elevens behov. Om eleven trots detta inte deltar i studiehandledningen går det inte att tvinga eleven, då detta är frivilligt.

Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta oss