Modersmålsundervisning

Genom fjärrundervisning eller på plats i Göteborg och Stockholm (endast grundskola)

Vad innebär modersmålsundervisning?

“Att ha goda kunskaper i sitt modersmål gynnar elevens lärande av svenska, andra språk och ämnen men även utanför skolan.”
(Kursplan modersmål för grundskolan, Skolverket).

Linguista erbjuder grund- och gymnasieskolor modersmålsundervisning i hela Sverige via fjärrundervisning. För grundskolor erbjuds modersmålsundervisning även på plats i Göteborg och Stockholm.

Vem har rätt att få modersmålsundervisning?

I grund- och gymnasieskola ska eleven erbjudas undervisning i sitt modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål, om språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Om eleven är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan de få modersmålsundervisning, även om eleven inte talar språket hemma varje dag. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket. (Läs mer på Skolverkets hemsida, i Skollagen och Skol- och gymnasieförordningen.

Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om:
 • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen (för en fristående skola räknas elever samman på huvudmannens samtliga skolor i en och samma kommun)
 • dessa elever önskar få undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare (rektorn avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning).
Minoritetsspråk

Elever har rätt att läsa sitt minoritetsspråk även om det endast är en elev som önskar det, under förutsättning att det finns en lämplig lärare. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Det finns ett antal regler och undantag kring vilka som har rätt till modersmålsundervisning

En elev som får undervisning i sitt modersmål får fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven.

Får eleven sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i sammanlagt högst sju läsår. Det gäller dock inte om modersmålet är ett nordiskt språk, nationellt minoritetsspråk eller om särskilda behov finns.
I grundskolan är kursplanen för modersmål uppdelad på de tre stadierna och med kunskapskrav från årskurs 6 till 9. I de nationella minoritetsspråken ska det finns separata kursplaner och kunskapskrav som ska användas där modersmålsundervisning får anordnas.

Modersmålsundervisningen får anordnas i grundskolan och specialskolan:

 • som språkval,
 • som elevens val,
 • inom ramen för skolans val,
 • utanför den garanterade undervisningstiden

Modersmålsundervisning på gymnasiet ges i kurserna:

 • Modersmål 1 100 p
 • Modersmål 2 100 p
 • Modersmål – aktiv tvåspråkighet 100 p

och kan anordnas som:

 • individuellt val,
 • utökat program
 • ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska

Observera att elever i förskoleklass inte ska ha en regelrätt undervisning i modersmål utan ”förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”.

Beställ nu
Läs mer om hur fjärrundervisning för modersmål fungerar.
Vårt arbete genomsyras av att vi vill ha så god kvalitet på undervisningen som möjligt. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.