Kvalitet

100 % – Alla ska i mål!

Linguistas kvalitetsmodell

Linguistas kvalitetsmodell är framtagen för att systematiskt följa upp verksamheten. Alla verksamheter inom AcadeMedia förenas i en gemensam övertygelse om att kvalitet lönar sig i längden. Den viktigaste strategin är därför att garantera att alla elever erbjuds en utbildning och verksamhet av så hög kvalitet att de når målen och dessutom ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Arbetet med kvaliteten grundas i AcadeMedia-modellen.

Här kan du läsa mer om AcadeMedias kvalitetsmodell.

Våra kvalitetsaspekter:

Med utgångspunkt i vår gemensamma kvalitetsdefinition har vi identifierat avgörande förutsättningar och processer (så kallade drivare) för att nå så goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan indikatorer som vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar.

De indikatorer som vi styr verksamheterna på sorteras in under följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet som handlar om de förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten.
  • Processkvalitet avser våra huvudprocesser och hur det arbete som ska leda till att målen uppnås fungerar i praktiken.
  • Resultatkvalitet handlar om våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen.

All uppföljning sker med det yttersta uppdraget i fokus: ”alla elever ska stimuleras så långt som möjligt mot utbildningens mål”. Som en del av AcadeMedias samtliga verksamheter verkar vi också under mottot ”100 % – alla ska i mål”.

Kvalitetsredovisning för Linguista läsår 2019-2020

”Linguista strävar efter att ge eleven reella förutsättningar att klara kunskapskraven och att nå
så långt möjligt i sin kunskapsutveckling. Ett rikt modersmål ska också bidra till en personlig
utveckling. Studiehandledning på modersmål är ett stöd som eleven har rätt till just för att elevens
språkliga förutsättningar inte ska vara ett hinder för kunskapsutvecklingen.
Linguistas ambition är inte bara att erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmål utan att göra det på ett så kvalitativt sätt som möjligt utifrån de intentioner som finns.”

Läs Linguistas kvalitetsredovisning 2019-2020