Kvalitet

100 % – Alla ska i mål!

Kvalitetsrapport 2019-2020

Linguistas kvalitetsmodell är framtagen för att systematiskt följa upp verksamheten. Alla verksamheter inom AcadeMedia förenas i en gemensam övertygelse om att kvalitet lönar sig i längden. Den viktigaste strategin är därför att garantera att alla elever erbjuds en utbildning och verksamhet av så hög kvalitet att de når målen och dessutom ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Arbetet med kvaliteten grundas i AcadeMedia-modellen.

Det systematiska kvalitetsarbete utgår från tre delar:

  • Funktionell kvalitet. Handlar om hur väl eleven når upp till utbildningens mål.
  • Upplevd kvalitet. Handlar om hur eleven upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål – är de nöjd med utbildningen och kan de rekommendera den till andra?
  • Instrumentell kvalitet. Kvaliteten i vår verksamhets strukturer och rutiner kopplat till myndighets- och författningskrav.

All uppföljning sker med det yttersta uppdraget i fokus: ”alla elever ska stimuleras så långt som möjligt mot utbildningens mål”. Som en del av AcadeMedias samtliga verksamheter verkar vi också under mottot ”100 % – alla ska i mål”.

Kvalitetsredovisning för Linguista läsår 2019-2020

“Linguista strävar efter att ge eleven reella förutsättningar att klara kunskapskraven och att nå
så långt möjligt i sin kunskapsutveckling. Ett rikt modersmål ska också bidra till en personlig
utveckling. Studiehandledning på modersmål är ett stöd som eleven har rätt till just för att elevens
språkliga förutsättningar inte ska vara ett hinder för kunskapsutvecklingen.
Linguistas ambition är inte bara att erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmål utan att göra det på ett så kvalitativt sätt som möjligt utifrån de intentioner som finns.”

Läs kvalitetsredovisningen