Vem har rätt till studiehandledning?

Vem har rätt till studiehandledning?

Idag är nästan var femte elev i den svenska grundskolan flerspråkig och där finns över hundra representerade modersmål vilket innebär att många lärare möter en språklig mångfald i sin undervisning. För dessa elever ingår det i deras vardag att använda flera olika språk vilket i sin tur har många fördelar.

Varför har man studiehandledning?

Att vara flerspråkig är en enorm merit som man ska ta tillvara på dock visar Skolverkets statistik att flerspråkiga elever inte klarar kunskapskraven i lika hög utsträckning som övriga elever.Men vem har rätt till studiehandledning och varför har man studiehandledning? Studiehandledning finns till för att alla elever ska ha samma förutsättningar att nå de utsatta kunskapsmålen för respektive ämne, oavsett om man är flerspråkig eller ej. Det är därmed skolans uppgift att ordna studiehandledning till de elever som behöver detta.

Vad är studiehandledning på modersmål?

Man kan se tydligt att elever som är utrikesfödda men som kommit till Sverige innan skolåldern har i snitt lika goda resultat som inrikes födda elever. Ju äldre eleven är vid invandringstillfället och ju kortare tid denne har spenderar i svensk skola, desto lägre resultat tenderar eleven att uppnå.

För att dessa elever inte ska hamna efter i skolundervisningen är det extra viktigt att det erbjuds studiehandledning på modersmål för att få stöd och vägledning i sin undervisning. Vad är studiehandledning på modersmål? Studiehandledningen fungerar på följande sätt:

  • Studiehandledaren samarbetar med läraren och anpassar handledningen utefter elevens behov.
  • Beroende på vilket stöd som behövs sker handledningen antingen före, under eller efter undervisningen.
  • Elev, mentor och socialpedagog vid behov har tillsammans med studiehandledaren samplanering för att komma fram till vad som ska fokuseras på samt vilka mål eleven ska ha.
  • Löpande hålls uppföljningar för att säkerställa att eleven når sina mål.

På Linguista erbjuder vi studiehandledning på modersmål via fjärr i alla ämnen och kurser i grund- och gymnasieskola. Läs mer om studiehandledning.