Modersmålsundervisning

Vi svarar på era frågor kring modersmålsundervisning

I Sverige har ca 24% befolkningen ett annat modersmål än svenska. Att vara flerspråkig kommer med många fördelar som är viktiga att ta till vara på. I Sverige finns modersmålsundervisning att tillgå för elever med ett annat modersmål än svenska. Undervisningen är bra ur många aspekter, dels främjar den språkutveckling men också kulturell och personlig utveckling. Vi har svarat på de vanligaste frågorna som berör modersmålsundervisning nedan.

Vad är modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är för de elever som har ett annat modersmål än svenska. Med modersmålsundervisning ges eleven möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan och bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen.

Under modersmålsundervisningen utvecklar man sina kunskaper i och om sitt språk vilket ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Vad krävs för att få modersmålsundervisning?

För att få modersmålsundervisning krävs att man har ett annat modersmål än svenska. I grund- och gymnasieskola ska eleven erbjudas undervisning i sitt modersmål om:

  • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • Språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket

Om eleven är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan de få modersmålsundervisning, även om eleven inte talar språket hemma varje dag. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen. Dessa elever ska dessutom önska få undervisning i språket och det ska finnas en lämplig lärare (rektorn avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning).

Varför är det bra att ha modersmålsundervisning?

Att ha ett rikt modersmål kommer med många fördelar. Forskning visar att undervisning i modersmål är bra för språkutvecklingen. Dels utvecklingen i det svenska språket i allmänhet, men också läsinlärning påverkas av hur väl modersmålet är utvecklat om man är tvåspråkig.  Man kan även se att barn som studerar sitt modersmål får högre betyg i övriga ämnen än de som inte gör det. 

Förutom att det är bra för språkutvecklingen är det viktigt ur en kulturell aspekt och för den personliga utvecklingen. Att vara tvåspråkig är en del av ett barns identitet som ska kunna omfamnas och utvecklas genom att kunna läsa och skriva flytande på båda sina språk.

När börjar man med modersmålsundervisning?

För barn som har ett annat modersmål än svenska erbjuds man modersmålsundervisning från årskurs 1-9. I grundskolan är det vårdnadshavarnas ansvar att ta ställning ifall man vill att ens barn ska ha modersmålsundervisningen,

Även i gymnasiet har man till gång till undervisning på modersmålet men då är det elevens rätt att bestämma om man vill ha undervisningen eller inte.

Redan i förskolan kan barn som har något av minoritetsspråken som modersmål få undervisning i modersmålet. Följande språk tillhör minoritetsspråken:

  • samiska
  • jiddisch
  • romani chib
  • finska
  • meänkieli (tornedalsfinska)

Vad är studiehandledning på modersmålet?

Studiehandledning på modersmålet är för de som har ett annat modersmål än svenska och som behöver extra stöttning i sin undervisning. En studiehandledare hjälper eleven att nå kunskapsmålen genom vägledning och stöttning där svenska begrepp behöver förtydligas och diskuteras på modersmålet.

Vem har rätt till studiehandledning på modersmålet?

Alla som har ett annat modersmål än svenska och som känner att man behöver extra stöttning har rätt till en studiehandledare.