Studiehandledning på modersmål

Att få studiehandledning på modersmål är en rättighet som kan öka motivationen hos många elever att klara kunskapskraven. Linguista tillhandahåller studiehandledning i hela Sverige på över 50 olika språk.

Framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning

Alla elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt till studiehandledning på modersmål. Andelen flerspråkiga elever i den svenska skolan ökar – var femte elev har grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska. Tillsammans representeras över hundra olika modersmål i svenska skolan idag och många lärare upplever en språklig mångfald i sin undervisning.

Tanken med studiehandledningen är att det ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som krävs för att nå behörighet till gymnasiet och alla som har ett annat modersmål är svenska har rätt till studiehandelning.

Vad är studiehandledning på modersmål?

Att vara flerspråkig är en fördel på många sätt och en resurs för både individen och samhället. Det är därför viktigt att undervisningen i skolan bejakar elevernas flerspråkighet och att lärare i alla ämnen tar ansvar för elevernas språkutveckling.

Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som finns i grund- och gymnasieskolor för att hjälpa och stötta eleven att nå kunskapskraven.  

Hur fungerar studiehandledning?

Studiehandledaren gör tillsammans med eleven och läraren upp en plan för elevens studier beroende på vad syftet är med handledningen samt hur långt eleven har kommit i sin språkutveckling i svenska. Studiehandledningen kan ske före, under eller efter själva lektionen.

  • Studiehandledning innan lektionen – är ett sätt att skapa förförståelse för det som kommer att ske i undervisningen. Eleven får t ex ämnesspecifika ord- och begrepp förklarat på sitt modersmål, och kan sen lättare följa med i kommande undervisning.
  • Studiehandledning under lektionen – passar när man handleder en grupp förutsatt att de har samma kunskapsnivå och ålder. Handledaren ska förklara innehållet i undervisningen/momentet på modersmålet.
  • Studiehandledning efter lektionen – kan passa elever som kommit en bit på väg i sin språkutveckling i svenska och där ordinarie ämneslärare är osäker på om eleven förstått undervisningens innehåll. Eleven kan tillsammans med studiehandledaren sammanfatta vad den lärt sig på lektionen och få stöd i det som eleven inte har förstått. Eleven kan få hjälp att förbereda sig inför kommande prov.

Tips för dig som studiehandledare

  • Noggrann kartläggning av elevens språk- och ämneskunskaper
  • Flexibla insatser som hela tiden kan anpassas efter elevens utveckling
  • Kompetens kring flerspråkighet
  • Samverkan och samsyn mellan klass-/ämneslärare och modersmålslärare
  • Arbeta växelvis på modersmål och på svenska
  • Rektor är ansvarig för och engagerar sig i frågan om studiehandledning