Möt Anqi - modersmålslärare i kinesiska

Linguista är språktjänsten som vill möjliggöra att fler elever får tillgång till språkundervisning. Idag erbjuder Linguista över 40 olika språk inom samtliga tre tjänsteområden: modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet samt moderna språk. All undervisning sker via fjärr vilket gör det lättare att bemöta behovet av behöriga språklärare runt om i landet.

Möt Anqi Zhu, modersmålslärare i kinesiska på Linguista

Anqi Zhu är modersmålslärare i kinesiska och mandarin hos Linguista. Vi har träffat Anqi för att prata om vikten av modersmålsundervisning vilka egenskaper en lärare behöver samt hur det är att jobba som lärare på Linguista.

Språket är det främsta verktyget som vi människor använder för att kommunicera. Med hjälp av språket utvecklar människan sin identitet och möjlighet till att uttrycka sina känslor men det är också en viktig del för att förstå hur andra känner och tänker. Ett rikt språk är viktigt för att vi ska förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att kunna tala sitt modersmål underlättar också språkutveckling och inlärning inom olika områden.

Varför är det viktigt med modersmål?

Att ha ett rikt modersmål kommer med många fördelar. Forskning visar att undervisning i modersmål påverkar språkutvecklingen positivt. Dels utvecklingen i det svenska språket i allmänhet, men också läsinlärning påverkas av hur väl modersmålet är utvecklat om man är tvåspråkig.  Man kan även se att barn som studerar sitt modersmål får högre betyg i övriga ämnen än de som inte gör det. 

Förutom att det är bra för språkutvecklingen är det viktigt ur en kulturell aspekt och för den personliga utvecklingen. Att vara tvåspråkig är en del av ett barns identitet som ska kunna omfamnas och utvecklas genom att kunna läsa och skriva flytande på båda sina språk.

- Språket är det främsta verktyget för att kommunicera med andra och uttrycka vad man tycker, tänker och känner. Ett rikt modersmål bidrar till en ökad förståelse för vart man kommer ifrån och vilken bakgrund man har, både personligt och kulturellt. Säger Anqi Zhu, modersmålslärare i kinesiska och mandarin hos Linguista.

Anqi fortsätter att berätta vad hon tror är viktigast i sin roll som modersmålslärare.

- Jag tror att det viktigaste är att vi skapar en bra relation med respektive elev för att kunna identifiera vad eleven egentligen behöver ha ut av undervisningen. Alla elever har olika behov och det är viktigt att kunna bemöta dessa behov på rätt sätt. Därför är även kommunikation en viktig del i min roll som lärare. Om man inte praktiserar sitt modersmål finns en risk att man glömmer det till slut. 

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

I grund- och gymnasieskola ska eleven erbjudas undervisning i sitt modersmål om:

  • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • Språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket

Om eleven är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan de få modersmålsundervisning, även om eleven inte talar språket hemma varje dag. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.