Flerspråkighet är en viktig resurs i skolan

En ny metod går ut på att lyfta tvåspråkighet som en viktig resurs i skolan. Studier visar att nyanlända barn och unga som kommer till Sverige klarar kunskapskraven bättre om de får möjlighet att varva sitt modersmål med svenska.

Skippa den traditionella undervisningen

Nya studier visar att flerspråkighet är en viktig resurs i skolan. Traditionellt sett har undervisningen för nyanlända elever gått ut på att de först ska lära sig svenska för att sedan ta sig an de övriga ämnena. Utmaningen är att det tar ca 5 år att bli så pass bra på svenska att eleven kan ta till sig undervisningen i de övriga ämnena på sitt nya språk. Detta gör att eleven riskerar att stanna i sin kunskapsutveckling men även i hela sin språkutveckling.

Låt elever varva sitt modersmål med svenska

Nu vill man i stället lyfta fram flerspråkighet som en viktig resurs i skolan. Forskare har skapat en metod där eleven ska få möjlighet att fortsätta utvecklas i de olika ämnena samtidigt som de snabbare och mer effektivt lär sig ett nytt språk. Metoden går ut på att eleverna får använda alla sina språk i undervisningen, både svenskan och modersmålet. Detta ger en bättre ämnesförståelse men också en känsla av samhörighet och inkludering när ens modersmål accepteras och får högre status.

Forskning har gjorts på svensk- och arabisktalande elever där man kan se att elever som har tillgång till sitt modersmål kan utveckla logiska relationer i språket och samband mellan olika begrepp. Vidare menar man att det inte ska finnas någon motsättning eller konkurrens mellan språken utan när barnen utvecklar nya ord på sitt modersmål, kan de samtidigt utveckla en bra förståelse på svenska.

Studiehandledning kan hjälpa flerspråkiga elever i skolan

Metoden betyder inte att läraren i klassrummet behöver kunna alla språk men man behöver ge eleven möjlighet att inkludera alla sina språk i undervisningen. Tex kan man ta hjälp av en studiehandledare som vägleder och hjälper eleven på hens modersmål, att låta eleverna pratar sinsemellan på sitt modersmål samt låta de jobba i språkgrupper.