fjärrundervisning för gymnasiet

Fjärrundervisning på gymnasiet

För gymnasieelever runt om i Sverige har fjärrundervisning blivit allt mer vanligt sedan Covid 19 bröt ut våren 2020. För många är det mer regel än undantag att undervisningen sker på distans och vissa skolor riktar in sig helt och hållet på fjärrundersvisning.

Vad innebär fjärrundervisning? 

Med fjärrundervisning menas att all undervisning sker i realtid men läraren och eleverna är åtskilda fysiskt, detta innebär att de befinner sig på olika platser rent geografiskt men möts online genom att använda informations- och kommunikationsteknik. 

Undervisningen ska vara interaktiv där läraren och eleverna kommunicerar med varandra online via tal och skrift/chatt. Det är lärarens uppgift att se till att läroplanen följs och att närvaro och uppföljning sker med respektive elev. 

För många skolor kan det vara svårt att hitta behörig personal och beroende på vart man befinner sig i landet ser täckningsgraden olika ut. Generellt är det större täckningsgrad av behörig personal i storstadsregionerna. Fjärrundervisning kan därför vara ett bra komplement för skolor som saknar kompetens. På Linguista erbjuder vi undervisning i moderna språk och modersmål via fjärr. 

Vad säger skolverket om fjärrundervisning på gymnasiet?

Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att få använda sig av fjärrundervisning. Fjärrundervisning får användas om:

  • det inte finns en lärare inom huvudmannens skolenhet som har legitimation och behörighet i ämnet och huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan, eller
  • elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen.

Skolverket godkänner att högst 50 % av undervisningen på gymnasiet får ske via fjärr samt en huvudmans beslut om att använda fjärrundervisning får avse högst ett läsår åt gången. 

Vad är skillnaden på distansundervisning och fjärrundervisning?

Något som ofta missuppfattas är att distans- och fjärrundervisning är samma sak vilket inte stämmer. Distansundervisning innebär att eleverna och lärarna är helt åtskilda, både vad gäller tid och rum. Vid undervisning på distans använder man sig alltså av förinspelat material vilket innebär att interaktionen mellan lärare och elev blir mycket svårare. 

Fjärrundervisning och distansundervisning skiljer sig därmed åt. Vid fjärrundervisning sker all undervisning i realtid och läraren finns med under hela undervisningstiden för att hjälpa till och svara på eventuella frågor. 

Vilka ämnen är godkända för fjärrundervisning på gymnasiet?

Nedan har vi listat de ämnen som är godkända för fjärrundervisning på gymnasienivå:

  • biologi, fysik, kemi, naturkunskap
  • engelska, svenska, matematik
  • filosofi, psykologi
  • företagsekonomi, juridik
  • geografi, historia, samhällskunskap, religionskunskap
  • grekiska, latin, svenska som andraspråk, teckenspråk, moderna språk, modersmål
  • teknik