×
 

Lagrum kring huvudmannaskap

En del av Klara Gymnasium Kunskap AB

I augusti 2021 trädde nya lagar i kraft gällande fjärr- och närundervisning på entreprenad. Förändringarna i skollagen innebar att endast huvudmän inom skola får utföra uppgifter kopplat till fjärrundervisning samt ingå entreprenadavtal med varandra.

Linguista är en enhet hos skolhuvudmannen Klara Gymnasium Kunskap AB. Det betyder att Linguista möter alla lagkrav för att få utföra både när- samt fjärrundervisning på entreprenad åt andra skolhuvudmän i Sverige.

Vad är en skolhuvudman?

I kommunala skolor fungerar kommunen som huvudman och för fristående skolor är det skolans styrelse som agerar huvudman. Huvudmannen har ett övergripande ansvar för skolan och dess funktion. Det inkluderar säkerställandet att skolan har tillräckliga resurser för att bedriva utbildning och att kontinuerligt arbeta för att förbättra skolans kvalitet.

Det är huvudmannens ansvar att se till att alla elever inom skolan har möjlighet att uppnå de utsatta målen och följa de regler och bestämmelser som styr utbildningen. Huvudmannen spelar därför en nyckelroll i att säkerställa en kvalitativ utbildning för alla elever.

Vad är undervisning på entreprenad?

Entreprenad enligt skollagen innebär att en kommun, landsting eller en enskild huvudman ingår ett avtal som möjliggör att någon annan än den ursprungliga huvudmannen utför uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet som regleras av skollagen. Detta kan innebära att privata eller externa aktörer tillhandahåller skolverksamhet på uppdrag av den offentliga huvudmannen.

Möjligheterna att använda entreprenad varierar beroende på vilken typ av skolform och utbildning det rör sig om. Skollagen reglerar dessa möjligheter och fastställer de krav och villkor som måste följas när man överlämnar uppgifter på entreprenad.

När får undervisning överlämnas på entreprenad?

Inom grund- och gymnasieskola finns möjligheter att överlåta vissa specifika uppgifter på entreprenad till en annan huvudman. Det är tillåtet att överlåta ansvar för uppgifter som rör modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet samt undervisning via fjärr.

För att få tillåtelse att överlämna undervisning på entreprenad gäller följande:

  • det finns inte en lärare inom huvudmannens skolenhet som har legitimation och behörighet i ämnet samt att huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan, eller
  • elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen.